Corner |
Zmieniamy Standardy
Piękna
ul. Magazynowa 9, Warszawa

Umowa Ofertowa


§ 1. Strony Umowy

1. Niniejsza umowa ofertowa (zwana dalej „Umową”) jest zawarta pomiędzy:

a) Bimboo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/403, 02-672 Warszawa, NIP: 5213998108, REGON: 523988972, reprezentowaną przez właściciela firmy Pana Piatrenka Aliaksei, legitymującego się paszportem o numerze PD0002898, numerem PESEL: 78060123636, zwaną dalej „Oferentem”,

b) Każdą osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „Klientem”), która akceptuje niniejszą ofertę zgodnie z jej warunkami.


§ 2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Oferenta usług na rzecz Klienta.

2. Szczegółowe warunki świadczenia usług, w tym terminy, ilości oraz ceny, określone są na stronie internetowej Oferenta.


§ 3. Cena i Płatności

1. Cena za świadczone usługi określona jest na stronie internetowej Oferenta.

2. Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za usługi


§ 4. Obowiązki Stron

1. Oferent zobowiązuje się do:

a) świadczenia usług zgodnie z warunkami Umowy,

b) nieujawniania danych osobowych Klienta osobom nieupoważnionym,

c) zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości usług.


2. Klient zobowiązuje się do:

a) terminowej zapłaty za świadczone usługi,

b) współpracy z Oferentem w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.


§ 5. Odpowiedzialność Stron

1. Oferent ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za terminową zapłatę wynagrodzenia oraz współpracę z Oferentem.


§ 6. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.